Cookie beleid SV United

De website van SV United is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleidsplan SV United

                           
Inleiding  

 

Voor u ligt het beleidsplan van SV United afdeling voetbal. In dit beleidsplan zijn de doelen, kaders en uitgangspunten vastgelegd voor de periode 2017-2022. Met een duidelijke visie en daaraan gekoppeld beleid wil het bestuur met een heldere koers de vereniging besturen. Om een stap voorwaarts te kunnen maken, is het aanbrengen van een duidelijke structuur noodzakelijk. Het moet voor eenieder helder zijn hoe de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd.

 

Op basis van praktijkervaringen van het bestuur en de diverse commissies zal dit beleidsplan jaarlijks worden geëvalueerd, beoordeeld en eventueel bijgesteld. Rapportage over de voortgang van het beleidsplan vindt plaats via het jaarverslag dat voorgelegd wordt aan de Algemene Ledenvergadering.

 

Historie SV United

 

SV United is op 1 januari 2006 ontstaan uit een fusie van SV Meerlo en VV Wanssum. De voetbalclub in Wanssum werd oorspronkelijk opgericht in 1927 als voetbalvereniging "Juliana”, maar in de competitie heette ze R.K.V.V. Wanssum.
In 1937 werd ‘t Broek als speelterrein in gebruik genomen.  In 1970 werd 't Broek omgedoopt tot "De Broekberg”.

SV Meerlo was eigenlijk even oud als de voetbalclub in Wanssum, en haar naam was tot 1939 voetbalvereniging Concordia. Door de algemene mobilisatie kwam men niet in competitieverband uit. Het bestuur was afgetreden en er werd geen elftal ingeschreven. Dit betekende het einde van Concordia. Op 4 oktober 1940 werd de voetbalclub opnieuw opgericht als RKVV Meerlo en in 1989 werd het door een statutenwijziging SV Meerlo.

 

De fusie van de twee verenigingen werd ingegeven door de intensieve samenwerking van de jeugdafdelingen vanaf medio 2000. Deze was ingegeven door de stelling dat beide verenigingen zoveel mogelijk kinderen wilden laten sporten met zijn/haar leeftijdsgenoten in een gelijke kwaliteitsomgeving. De jeugdsamenwerking was zo succesvol voor de kinderen, dat zij niet meer gesplitst wilden worden op het moment dat zij volwassen werden. Deze roep hebben beide besturen serieus genomen en zijn met veel gevoel voor de toekomst in een open sfeer de gesprekken met elkaar aangegaan. Dit leidde binnen één jaar tot een samenwerking met als resultaat dat beide verenigingen fuseerden. Pijlers onder de fusie waren de financiën, de organisaties, de sportieve ontwikkelingen als ook het sportbeleid van toenmalige gemeente Meerlo-Wanssum.

 

Het doel van SV United is het beoefenen en bevorderen van sport in de meest uitgebreide zin op één eigentijdse accommodatie.
Op het moment van samengaan had SV United, wat oorspronkelijk een werknaam was, 425 leden. Dit ledenaantal omvatte zowel de actieve kaderleden als ook de steunende leden. In de zomer van 2007 was Quint Pijpers het 500e lid van SV United. Momenteel kent SV United circa 550 leden, waarmee het een grote vereniging is. De groei is mede het gevolg van het toevoegen van een afdeling korfbal. Medio 2007 heeft een aantal enthousiaste vrijwilligers deze sport omarmd en binnen een korte tijd heeft het korfbal een volwaardige plaats gekregen binnen SV United, naast het veld- en zaalvoetbal.

In 2013 is het nieuwe sportpark De Meulebèèk, gelegen aan de Sportlaan 2 in Wanssum, door de vereniging in gebruik genomen.                                                    

  

1. Algemeen beleid


In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de missie en visie, het fundament van de verenging. De missie en visie geven het bestaansrecht van de vereniging aan en is de basis voor de uitwerking van verder beleid en doelstellingen. Ook wordt in dit hoofdstuk de hoofdstructuur van de organisatie beschreven.

1.1. Missie

De missie van SV United luidt:
Het voor eenieder die zich conformeert aan de normen en waarden (gedragsregels) van SV United mogelijk maken de voetbalsport op zowel recreatief als prestatief niveau te beoefenen. Naast het met plezier beoefenen van de voetbalsport kent SV United ook een actief verenigingsleven. Daarbij heeft SV United het maatschappelijk verantwoord verenigen hoog in het vaandel staan.

1.2. Visie

SV United is een vereniging voor iedereen die op zijn of haar eigen niveau wil voetballen. Iedereen die zich conformeert aan de normen en waarden van SV United is welkom, ongeacht afkomst, religieuze overtuiging, politieke voorkeur enzovoort. De vereniging kent dan ook geen politieke kleur, religieuze overtuiging of andere eigenschappen die onze maatschappij opdelen. Het plezier in de voetbalsport en de recreatieve activiteiten daaromheen staan voorop. Sportiviteit heeft de verenging dan ook hoog in het vaandel staan.

In de jeugdafdeling zijn er in elke leeftijdscategorie één of meerdere prestatieve elftallen. Voor de senioren geldt dat tenminste het eerste elftal een prestatief karakter heeft. Het aantal en verhouding prestatieve en recreatieve elftallen is afhankelijk van het aantal leden per leeftijdscategorie.

Naast de kernwaarde voetbal is het verenigingsleven een belangrijk onderdeel van de SV United. De verenging is meer dan alleen trainen en wedstrijden spelen. Er is een actief verenigingsleven, onder andere door het organiseren van recreatieve activiteiten voor de leden. Hiernaast zijn veel leden betrokken als vrijwilliger, zoals de onderhoudsploeg, bestuurs- en commissieleden en de trainers en leiders van de teams. Hiertoe wordt ook primair geworven onder de leden, maar ook niet-leden kunnen een functie binnen de vereniging bekleden. Er zijn bijvoorbeeld veel ouders van jeugdleden op verschillende manieren betrokken bij de vereniging, zonder lid te zijn.

1.3. Organisatie

De Algemene Vergadering (hierna AV genoemd) is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging. De AV is toegankelijk voor alle leden, leden van 18 jaar en ouder hebben het recht te stemmen. De AV wordt jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden (de jaarvergadering). Waar nodig kan een AV op een ander moment ingelast worden. De bevoegdheden van de AV zijn statutair vastgelegd. De AV benoemt de leden van het bestuur.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging. Daarbinnen zijn verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van taken direct gelieerd aan het beoefenen van de voetbalsport belegd bij de voetbaltechnische commissie (VTC). De overige commissies zijn ondersteunend in taken om het beoefenen van de voetbalsport en het bevorderen van het verenigingsleven mogelijk te maken. Het bestuur is richtinggevend bij het ontwikkelen van het beleid. Binnen de door het bestuur gestelde kaders kunnen de commissies zelfstandig hun taken verrichten.

 
Het beoogde organisatieschema van de voetbaltak van SV United ziet er als volgt uit:

 

1.4. Bestuur

Het is de taak van het Algemeen Bestuur om uitvoering/invulling te geven aan het door de AV goedgekeurde beleidsplan. Het Dagelijks bestuur legt verantwoording af aan de AV. De bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur liggen vast in de statuten. Het bestuur overlegt tenminste eenmaal per maand. Uiteraard vindt er naast deze vergaderingen ook onderlinge afstemming plaats op de momenten dat dit nodig is.

De algemene leiding van de vereniging is in handen van de voorzitter. De secretariële taken worden uitgevoerd door de secretaris. De financiële administratie wordt verzorgd door de penningmeester. Het Dagelijks Bestuur aangevuld met de Voorzitter Voetbal en de Voorzitter Korfbal vormen samen het Algemeen Bestuur van de vereniging. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het begeleiden van de commissies en het goed laten functioneren van de vereniging.
 

1.5. Commissies

De commissies zijn ondersteunend in taken om het beoefenen van de voetbalsport en het bevorderen van het verenigingsleven mogelijk te maken. Het bestuur stelt gevraagd en ongevraagd kaders vast waarbinnen de commissies kunnen handelen. De commissies kunnen hiertoe voorstellen indienen bij het bestuur. Anderzijds kan het bestuur ook opdrachten geven aan een commissie. Elke commissie beschikt over een voorzitter, die het bestuur over de voortgang en continuïteit van de taakuitvoering binnen hun commissie informeert. Schriftelijk gebeurt dit door de notulen per mail beschikbaar te stellen aan het bestuur, zoals onderstaand vermeld:

 

Commissie                                                                    Verantwoordelijke bestuursleden

Voetbaltechnisch                                          ----->        @ Voorzitter Voetbal                CC @ Secretaris

Activiteiten                                                  ----->        @ Secretaris                              CC @ Voorzitter Voetbal

Secretariaat                                                 ----->        @ Secretaris                              CC @ Voorzitter Voetbal

Pers & Promotie                                         ----->        @ Secretaris                              CC @ Voorzitter Voetbal

Sponsor                                                         ----->        @ Penningmeester                    CC @ Voorzitter Voetbal

Materiaal & Onderhoud                               ----->        @ Penningmeester                    CC @ Voorzitter Voetbal

 

Driemaal per jaar (begin augustus, begin december en begin mei) wordt een overleg georganiseerd waarin alle voorzitters van de commissies en de verantwoordelijke personen uit het Algemeen Bestuur bijeenkomen om de lopende zaken met elkaar te bespreken. Uiteraard vindt er naast deze vergaderingen ook onderlinge afstemming plaats op de momenten dat dit nodig is.

 

1.6. Ambities

 


2. Voetbaltechnisch beleid

Het voetbaltechnisch beleid is vastgelegd in een voetbaltechnische visie. Deze visie is vertaald in een speelwijze die het uitgangspunt vormt voor de activiteiten die de vereniging onderneemt op voetbaltechnisch gebied. Een uitgebreide uitwerking van de technische uitgangspunten, eisen en regels voor het technisch kader en de prestatieve selectieteams is opgenomen in bijlage 1.

2.1 Voetbaltechnische commissie (VTC)

De Voetbaltechnische commissie gaat over het voetbaltechnisch beleid en de voetbaltechnische zaken. Samenvattend kan worden gezegd dat de deze commissie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het voetbaltechnische beleid, het samenstellen en indelen van de teams, het aanstellen van de juiste trainers voor de selectie elftallen en het aanstellen van de juiste kaderleden en coördinatoren. Het doel van de commissie is enerzijds het zo goed mogelijk te laten presteren van de selectie elftallen op een zo hoog mogelijk niveau, anderzijds de recreatieve elftallen op het gewenste niveau actief te laten zijn, zodat zij zoveel mogelijk plezier beleven aan de voetbalsport. De voetbaltechnische commissie treedt ondersteunend, regulerend en adviserend op ten aanzien van de spelende leden van SV United. Het benaderen en aanstellen van de juiste (gediplomeerde) trainers en leiders, de teamsamenstellingen en de competitie-indeling van elk team zijn de belangrijkste taken. De voetbaltechnische commissie brengt advies uit aan het Algemeen Bestuur met betrekking tot deze zaken. De voetbaltechnische commissie wordt daarbij ondersteund en geadviseerd door coördinatoren. Advies vanuit de voetbaltechnische commissie aan de Voorzitter Voetbal komt voort uit beslissingen die gemaakt worden in de minimaal 4 bijeenkomsten per jaar, waarbij minimaal 4 van de 6 commissieleden dienen in te stemmen met een voorstel of advies.

2.2 Coördinatoren

De Voetbaltechnische commissie wordt bij het uitvoeren van het technisch beleid ondersteund en geadviseerd door de coördinatoren. Deze coördinatoren zijn deels verantwoordelijk voor het uitvoeren van het voetbaltechnische beleid, het samenstellen en indelen van de teams, het aanstellen van de juiste kaderleden en fungeren tevens als eerste aanspreekpunt richting kaderleden, spelers en eventueel ouders.

Gewenste invulling coördinatoren (2017-2018):

Coördinator Senioren                                                   

Coördinator O19 – O17                             

Coördinator O15 – O13                             

Coördinator O11 – O7                               

De coördinatoren initiëren driemaal per jaar (begin augustus, begin december en begin mei) een bijeenkomst met de kaderleden van de desbetreffende leeftijdscategorieën.

2.3 Visie

SV United wil eigen jeugdspelers opleiden voor het 1e elftal senioren. Dit houdt in dat niet de wedstrijdresultaten van de verschillende teams, maar de ontwikkeling van de individuele speler voorop staat. Bovendien werken deze twee aspecten synergetisch, ze versterken elkaar. Wanneer de spelers als individuen beter worden, zal normaal gesproken het team ook beter gaan functioneren. Door spelers het teambelang bij te brengen ontwikkelen ze zich daarnaast ook tot betere teamspelers. Spelers die niet in aanmerking komen voor het 1e elftal senioren dienen op het niveau te spelen waar ze zich het meest prettig voelen. Het hebben van plezier tijdens of rondom de activiteiten binnen de vereniging is uitgangspunt nummer 1.

2.4 Voorwaarden

Op voetbaltechnisch gebied, dit geldt voor jeugdtrainers en trainers van prestatief ingestelde elftallen, staat de kwaliteit van spelers altijd voorop. Het streven is zoveel mogelijk gediplomeerde trainers beschikbaar te stellen voor de prestatieve elftallen. Door te investeren in het opleiden en/of aantrekken van gekwalificeerde trainers wordt de opleiding van jeugdspelers en verdere ontwikkeling van de seniorenelftallen op de lange termijn bevorderd. SV United stelt daarom (vrijwilligers)vergoedingen ter beschikking aan de trainer/coaches van de prestatief ingestelde elftallen. 

SV United blijft een amateurverenging, aan spelers zullen dan ook geen betalingen worden verricht. De vereniging wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers. Loyaliteit en vrijwillige inzet houden de vereniging draaiende. Uitzondering is een speler die van meerwaarde is voor het eerste elftal en minimaal 25 kilometer enkele reis moet afleggen vanuit zijn thuisadres naar het sportpark en niet in het bezit is van een ov-jaarkaart. Spelers die vallen binnen deze categorie ontvangen een vergoeding van € 240,- per seizoen, uitbetaald in de vorm van consumptiekaarten.

2.5 Speelwijze

SV United denkt niet dat het noemen van een tactisch systeem als bijvoorbeeld 4-3-3, 4-4-2 of 4-2-3-1 tot beter voetbal leidt, of tot het soort voetbal dat de vereniging nastreeft. Bovendien kunnen in beide systemen de verschillende posities voetbaltechnisch op allerlei manieren worden ingevuld. Daarom omschrijft SV United de speelwijze die nagestreefd wordt niet in spelsystemen maar als volgt:

Het uitgangspunt moet zijn dat er gezocht wordt naar ‘voetballende’ oplossingen. Het maken van doelpunten heeft meer prioriteit dan het voorkomen ervan. In balbezit is een team in staat tot het zoeken van mogelijkheden hiertoe. Op deze manier kunnen kansen en mogelijkheden worden gecreëerd. Bij balbezit van de tegenstander is dit geen optie, waardoor het spel automatisch beperkt wordt tot verdedigen en tegenhouden. Het verkrijgen en behouden van balbezit is daarom één van de belangrijkste onderdelen van het voetbal dat SV United nastreeft. Van het uitgangspunt mag en kan worden afgeweken, afhankelijk van verschillende externe en interne invloeden. Bijvoorbeeld, bij een minimale voorsprong vlak voor tijd kan gekozen worden voor het uitgangspunt een tegendoelpunt te voorkomen in plaats van het maken van een doelpunt.

2.6 Niveau

De primaire doelstelling van het technisch beleid van SV United is de prestatieve teams in zowel de junioren als de senioren op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen. Resultaten als een kampioenschap zijn geen doel op zich en worden ook niet als meetinstrument voor behaalde successen gebruikt. Een kampioenschap kan een gevolg zijn van goed beleid, maar ook een gevolg van een te lage indeling in de competitie. Hierdoor wordt een team niet genoeg uitgedaagd en stagneert de ontwikkeling. Ook wanneer een team in de juiste klasse uitkomt, kan het voorkomen dat er een of meerdere teams over betere spelers of een beter team beschikken. Hierdoor wordt het team ondanks de goede ontwikkeling en het goede spel geen kampioen.

Op recreatief gebied, dit geldt voor alle trainers en leiders van recreatief ingestelde teams, staat het plezier van de spelers altijd voorop. Het streven is zoveel mogelijk spelers plezier te laten hebben in het spel en de vereniging. De nadruk moet hierbij niet liggen op de technische opleiding van de spelers maar op het plezier hebben tijdens of rondom de activiteiten binnen de vereniging. De oefenstof dient daar dus ook op te worden aangepast. Daarnaast moet elke speler op het niveau actief zijn, waarop hij of zij zich het meest prettig voelt. Dit bevordert de sfeer binnen de vereniging en zorgt op de lange termijn voor meer recreatieve leden.

2.7 Ambities

Alle selectieteams voetballen op een zo hoog mogelijk niveau
Voor het eerste elftal bij de senioren streven we naar minimaal de 4e klasse. Voor de O19, O17, O15 en O13 streven we naar minimaal de 1e klasse, voor de O11 en O9 streven we naar minimaal de hoofdklasse. Het aantal selectieteams per leeftijdscategorie is afhankelijk van het aantal teams per leeftijdscategorie. Hiervoor wordt de verhouding 1:3 aangehouden. Per drie teams is er één selectieteam. De overige teams worden geselecteerd op basis van leeftijd en mogelijke samenstelling van overige factoren.

Alle selectietrainers zijn opgeleid
SV United stimuleert trainers, die nog geen diploma bezitten, maar al wel actief zijn als trainer binnen de vereniging, om een trainerscursus te gaan volgen. De opleiding van trainers draagt bij aan een hogere trainingskwaliteit, waardoor veel leden als trainer betrokken blijven bij de vereniging.

Selectiespelers worden getraind op techniek
Het verkrijgen van een goede techniek staat hoog in het vaandel bij SV United. Hoogstaand technisch voetbal zorgt namelijk voor aantrekkelijk spel. De spelers krijgen in de jeugd naast hun normale trainingen, specifieke techniektraining aangeboden. Deze training wordt aangeboden buiten de gebruikelijke trainingen per team.

Kennis van de spelers en hun ontwikkeling
Het kennen en volgen van de spelers binnen de verenging is een belangrijk aandachtspunt. Door zicht te hebben in de mogelijkheden van de spelers kan de juiste aandacht en focus aangebracht worden voor de ontwikkeling van de individuele speler. Om dit te ondersteunen gaat er worden gewerkt met een speler volgsysteem.

Doorstroming naar hogere leeftijdscategorie
Het is belangrijk dat spelers die na het lopende seizoen automatisch doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie langzaam kennis maken met de weerstand van de hogere leeftijdscategorie. Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen trainen de betreffende spelers vanaf de winterstop 1 keer in de 2 weken mee bij de hogere leeftijdscategorie. Dit geldt voor alle teams.

Goed genoeg is oud genoeg
Spelers die niet voldoende uitgedaagd worden in de eigen leeftijdscategorie kunnen, wanneer de voetbaltechnische commissie hiermee akkoord gaat, vervroegd worden doorgeschoven. Hierbij zal met name worden gekeken naar de individuele ontwikkeling van de desbetreffende speler en wordt niet of zelden gekeken naar teambelangen.

 

3. Activiteiten

Activiteiten dragen bij aan een betere verbinding van de leden onderling en met de vereniging. Naast de ontmoetingen in de kantine zijn de activiteiten uitgelezen gelegenheden om leden en vrijwilligers vanuit verschillende teams samen te brengen. De activiteiten worden georganiseerd vanuit de commissie Activiteiten.

 

3.1 Taken en verantwoordelijkheden

De commissie Activiteiten is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor de leden en vrijwilligers van SV United. Binnen het aanbod is variatie aangebracht zodat zo veel mogelijk leden bereikt worden. De activiteiten dienen met de beschikbare middelen zo goed mogelijk uitgevoerd te worden. De commissie organiseert hun eigen communicatie en publiciteit om de doelgroepen te bereiken voor de betreffend activiteit. De commissie Pers & Promotie kan hierbij uiteraard ondersteunen. De commissie Activiteiten brengt advies uit aan de Penningmeester en de Secretaris.

 

3.2 Doelstelling

De commissie Activiteiten heeft als doel de leden van SV United gedurende het hele jaar te voorzien van recreatieve activiteiten. Bij deze activiteiten staan ontmoeting, ontspanning en verenigingszin centraal.

 

3.3 Ambities

Vroegtijdig opstellen en aankondigen activiteitenkalender
Agenda’s worden op voetbalgebied, maar ook door andere activiteiten van de leden al vroegtijdig gevuld. Om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te bieden bij een activiteit aanwezig te kunnen zijn is het noodzaak om de activiteiten vroeg te plannen en aan te kondigen. Er zal hierbij gebruik gemaakt gaan worden van een jaarkalender die begin augustus zal worden gecommuniceerd.

Organiseren van activiteiten die jeugdleden aan de club binden
Door de jeugd ook buiten de voetbalkalender om activiteiten aan te bieden binden we de jeugdleden nog meer aan de club. Doelstelling is om 4 x per seizoen een activiteit te organiseren voor de jeugdleden. Hierbij kan gedacht worden aan een variëteit van activiteiten, zoals: een Fifa toernooi, voetbalclinics, 4 tegen 4 toernooi, voetbal achtkamp, open dag, etc. 

Organiseren van activiteiten die een inkomstenbron vormen
Dit doel heeft met name betrekking op de senioren. Binnen de vereniging hebben wij nogal wat ambities en wensen, zoals bijvoorbeeld clubkleding voor alle leden. Om dit voor elkaar te krijgen zal er ergens geld gegenereerd moeten worden. Door activiteiten te organiseren kunnen we inkomsten verkrijgen. Hierbij kan gedacht worden aan een variëteit van activiteiten, zoals: BBQ, veiling, markt, poule/ toto, etc.

3.4 Samenstelling

De commissie Activiteiten heeft een voorzitter en bij voorkeur 10 leden die een afvaardiging vormen van elk seniorenelftal binnen de gehele vereniging. De voorzitter onderhoudt de contacten tussen de commissie en het bestuur.

 

4. Sponsorcommissie

Sponsoren vormen naast de contributie en kantine inkomsten, de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging. De sponsorcommissie draagt zorg voor het aantrekken en onderhouden van de contracten met de sponsoren. Daarnaast is het ons streven om de betrokkenheid van sponsoren bij de vereniging te vergroten. Sponsoring vormt immers een belangrijke pijler waar een vereniging op steunt. Wij willen niet alleen iets vragen van onze sponsors, wij willen ook een tegenprestatie bieden!

4.1 Taken en verantwoordelijkheden

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe sponsoren en het onderhouden van de relaties met de huidige sponsoren. Belangrijk hierbij is goed relatiebeheer en duidelijke en transparante communicatie over de besteding van de sponsorgelden. De sponsorcommissie zorgt ervoor dat de sport organiseer- en betaalbaar blijft voor alle prestatieve en recreatieve beoefenaars van de voetbalsport, dat het nieuwe sportpark een fijne sportomgeving is en blijft en dat alle leden van SV United in een wedstrijdtenue kunnen spelen. Ook het beheer van de contracten en overeenkomsten behoort tot de verantwoordelijkheden van de sponsorcommissie. De sponsorcommissie brengt advies uit aan de penningmeester.

 

4.2 Doelstelling

De sponsoring zoals deze er nu voor staat is ruim voldoende om de vereniging financieel draaiende te houden. Wil de vereniging echter een kwaliteitsimpuls doorvoeren, dan zal de sponsoring ook naar een hoger plan moeten worden getild. Doelstelling is dan ook het verbeteren van de kwaliteit van het sponsoraanbod en de sponsoractiviteiten te verhogen en het verhogen. De voornaamste doelstellingen welke de vereniging zich op het gebied van sponsoring stelt kunnen als volgt worden samengevat:

 • Sponsorinkomsten verhogen, zonder aan de ambities van SV United voorbij te gaan.
 • Investeren in de sportomstandigheden van de accommodatie.
 • Zorgen voor een gezonde verenigingsexploitatie op lange termijn.
 • Investeren in sport- en spelmateriaal om zodoende de trainingsfaciliteiten te optimaliseren.

 

4.3 Ambities

Werkwijzen en procedures vastleggen
Werkwijzen en procedures van de sponsorcommissie zijn vastgelegd. Waar nodig wordt een draaiboek opgesteld voor specifieke taken. Duidelijke structuur dient aangebracht te worden in het contractbeheer. Hierdoor kan een betere planning en agendavoering gehanteerd worden.

Versterken relaties sponsoren
De sponsoren moeten regelmatig in aanraking komen met SV United. Dit kan op zeer verschillende wijzen, zoals het uitnodigen voor wedstrijden, een jaargesprek, specifieke bijeenkomsten of een borrel. Hiermee wordt de binding met de club versterkt.

Vrienden van SV United
Het werven van Vrienden van SV United (Club van 50) dient actief te worden opgepakt. Hier moeten goede voorwaarden voor worden gecreëerd, waardoor het voor leden interessant wordt vriend te worden.

Invoeren nieuw kledingplan
SV United heeft de ambitie om aan alle vrijwilligers en spelende leden kleding aan te bieden. Hiermee kunnen we als club op een eenduidige wijze naar buiten treden. Dit zorgt voor eensgezindheid en komt de uitstraling ten goede.

 

4.4 Samenstelling

De commissie Sponsoring heeft een voorzitter en bij voorkeur 5 leden. De penningmeester onderhoudt de contacten tussen de commissie en het bestuur.


5. Commissie Pers & Promotie

Een goede interne en externe communicatie is essentieel voor het goed functioneren van de vereniging. De website, de nieuwsbrief, de dorpsbladen en de sociale media zijn hiervoor belangrijke instrumenten.

 

5.1 Taken en verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheid van de commissie Pers & Promotie is het zorgdragen voor een goede kwaliteit en kwantiteit van de informatievoorziening binnen de SV United. De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van de website, de actualiteit van de informatie op de website en de inhoud en het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast is de commissie ook verantwoordelijk voor het beheer van de sociale media (Facebook), de informatievoorziening richting de dorpsbladen en de inhoud van het wedstrijdblad ‘Nève de Lien’.

 

5.2 Doelstelling

SV United wil haar leden, sponsoren en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van alle actualiteiten rondom de vereniging. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor achtergrondverhalen, zodat meer inzicht verkregen wordt rondom het reilen en zeilen op de vereniging. SV United streeft het gebruik van een variëteit aan communicatie-instrumenten na om op deze manier zoveel mogelijk doelgroepen te kunnen bereken.

 

5.3 Ambities

Het verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van de digitale communicatie
Het overgrote deel van de leden van SV United is online te vinden. Zij vernemen graag nieuws en ontwikkelingen via de website en/of de Social Media. Wij vinden het belangrijk dat de leden actueel op de hoogte zijn van het nieuws in en over de vereniging. Hiervoor is de bijdrage van alle leden nodig. Het lezen over en het reageren op elkaar vergroot de verbinding onder de leden en met de club in het algemeen.

Nieuwe impuls geven aan de website en nieuwsbrief
Afgeslopen seizoenen is het niet gelukt een levendige website te creëren. De ambitie is om een nieuwe impuls te geven aan de website. Deze dient een duidelijke en aantrekkelijk lay-out te krijgen en worden voorzien van bijvoorbeeld actuele elftalfoto’s, wedstrijdverslagen en achtergrondinformatie over de teams. Twaalf keer per jaar zal er een nieuwsbrief verschijnen met daarin de relevante informatie over de afgelopen een aankomende voetbalperiode.

5.4 Samenstelling

De commissie Pers & Promotie heeft een voorzitter en bij voorkeur 3 leden, die tevens beheerder zijn van de website. De voorzitter onderhoudt de contacten tussen de commissie en het bestuur.

 

6. Secretariaat afdeling voetbal

Het secretariaat van afdeling voetbal verzorgt de contacten met de KNVB, andere voetbalclubs en uiteraard met de kaderleden van SV United. De taken en verantwoordelijkheden binnen het secretariaat voetbal zijn onderverdeeld in 4 afdelingen. Elke afdeling is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de hieronder beschreven taken.

 

6.1 Taken en verantwoordelijkheden

Wedstrijdsecretaris Senioren

 • Inschrijven van de seniorenteams op het gewenste niveau (zowel competitie als beker).
 • Aanvragen afhandelen m.b.t. oefenwedstrijden.
 • Opslaan en versturen van de opstellingen voor de aankomende speelronde.
 • Coördinatie bij het verplaatsen van wedstrijden.
 • Coördinatie bij het maken van inventarisatielijsten in de winterstop en aan het eind van het seizoen.

Wedstrijdsecretaris Jeugd

 • Inschrijven van de jeugdteams op het gewenste niveau (zowel competitie als beker).
 • Aanvragen afhandelen m.b.t. oefenwedstrijden.
 • Coördinatie bij het verplaatsen van wedstrijden.
 • Coördinatie bij het maken van inventarisatielijsten in de winterstop en aan het eind van het seizoen.

Scheidsrechterszaken

 • Werven van voldoende clubscheidsrechters.
 • Aanstellen van clubscheidsrechters.
 • Onderhouden van contacten met de clubscheidsrechters.

Coördinator wedstrijddagen

 • Ontvangst leider/coachen tegenpartijen
 • Ontvangst scheidsrechters
 • Indeling van speelvelden en kleedruimten
 • Zorgdragen voor juiste invoer digitale wedstrijdformulieren
 • Alle regelende taken om de door- en voortgang van de wedstrijden zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

6.2 Doelstelling

Het secretariaat van de afdeling voetbal zorgt ervoor dat alle randvoorwaarden zijn geschapen om zodoende alle spelende leden in de gelegenheid te stellen de voetbalsport uit te kunnen oefenen en de kaderleden te ontlasten in het reilen en zijlen rondom de wedstrijden.

 

6.3 Ambities

Het wegnemen van ‘regeltaken’ bij kaderleden
Kaderleden zijn verantwoordelijk voor de teams die zij begeleiden. Hier moet dan ook met name de focus op komen te liggen rondom de wedstrijden. Het secretariaat kan deze taken overnemen van de kaderleden, waardoor alles op de wedstrijddagen veel soepeler zal verlopen en de focus ligt op de teambegeleiding.

Een goede gastheer zijn voor tegenstanders en scheidsrechters
Door tegenstanders en scheidsrechters persoonlijk te ontvangen en te begeleiden rondom de wedstrijd, maken we als club een gastvrije en persoonlijke indruk. Dit bezorgt de vereniging een goede naam.

6.4 Samenstelling

Gewenste samenstelling van de commissie secretariaat:

 - Secretaris

- Wedstrijdsecretaris senioren

- Wedstrijdsecretaris jeugd

- Scheidsrechterszaken

- Coördinator secretariaat wedstrijddagen

De leden van de commissie secretariaat voetbal initiëren driemaal per jaar (begin augustus, begin december en begin mei) een bijeenkomst met commissieleden. Uiteraard vindt er naast deze vergaderingen ook onderlinge afstemming plaats op de momenten dat dit nodig is. De voorzitter onderhoudt de contacten tussen de commissie en het bestuur.

 

7. Materiaal & Onderhoud 

De leden moeten kunnen beschikken over goed onderhouden en veilig materiaal voor de beoefening van de voetbalsport. Hierbij kan gedacht worden aan de ballen, goaltjes, kleding, kleedkamers en de velden.

7.1 Taken en verantwoordelijkheden

De commissie Materiaal en Onderhoud is verantwoordelijk voor de aanschaf, onderhoud en beheer van al het voor trainingen en wedstrijden benodigde materiaal. Ook de aanschaf van trainings- en wedstrijdkleding wordt door de commissie geregeld. De commissie is daarnaast verantwoordelijk voor het signaleren van benodigde onderhoudswerkzaamheden. Bij grotere en complexere onderhoudsklussen kan in overleg met het bestuur een bedrijf ingehuurd worden. Alle leden hebben ook zelf een belangrijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het materieel en de accommodatie. De leden zijn immers de gebruikers.

7.2 Doelstelling
Alle teams moeten kunnen beschikken over geschikt materiaal om hun trainingen en wedstrijden naar behoren uit te kunnen oefenen. SV United wil daarnaast graag dat de accommodatie een sfeer uitdraagt die past bij de vereniging. De kleuren blauw-wit staan daarbij centraal, evenals de voetbalsport en het verenigingsleven.

7.3 Ambities

Goed onderhoud aan alle velden

Op de speelvelden worden alle trainingen en thuiswedstrijden door alle teams van SV United afgewerkt. Het is dus belangrijk dat de speelvelden goed worden onderhouden. Ook dient er door de vereniging zelf te worden bepaald wanneer er eventueel kort gesproeid kan worden op het hoofdveld. Tevens staat uiteraard ook de veiligheid van onze leden hoog in het vaandel.

7.4 Samenstelling

De commissie Materiaal en Onderhoud werkt nauw samen met de onderhoudsploeg, de grascommissie, de Voetbal Technische Commissie en de Penningmeester. Adviezen m.b.t. Materiaal & Onderhoud komen voort uit beslissingen die gemaakt worden in de minimaal 2 bijeenkomsten per jaar, waarbij de volgende afgevaardigden samenkomen:

1. Voorzitter Materiaal & Onderhoud

2. Voorzitter Grascommissie

3. Afgevaardigde onderhoudsploeg

4. Voorzitter Voetbal


Bijlage 1: Eisen, regels en uitgangspunten van het voetbaltechnisch beleid

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de eisen en regels ten aanzien van het technisch kader, de recreatieve teams en de selectieteams. Vervolgens worden de algemene uitgangspunten en de specifieke uitgangspunten per leeftijdscategorie beschreven.

Beschrijving en eisen technisch kaderleden

Het technisch kader bestaat in de meeste gevallen uit: een trainer, leider en grensrechter. De functie leider of grensrechter kan gedubbeld worden, het streven is echter dit te voorkomen, of tenminste twee leiders die afwisselend als grensrechter fungeren aan te stellen. 

 • Trainers zijn bij voorkeur opgeleid/gekwalificeerd volgens de KNVB-eisen voor de toegewezen teams.
 • Trainers van de O19-1, O17-1, O15-1 en O13-1 beschikken minimaal over TC III of is hiervoor in opleiding. Enkele uitzonderingen kunnen echter altijd plaatsvinden.
 • Trainers en leiders zijn altijd eindverantwoordelijk voor de gang van zaken voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden van het desbetreffende team.
 • Trainers, leiders en grensrechters hebben een voorbeeldfunctie en dienen te allen tijde positief te zijn langs het veld. Daarnaast dient het vloeken te worden teruggedrongen, liefst verbannen.
 • Trainers dienen altijd in trainingskleren de training te verzorgen.
 • Grensrechters dienen altijd in trainingskleren de wedstrijd te assisteren.
 • Trainers en leiders dienen altijd het goede voorbeeld te geven in gedrag en taalgebruik.
 • Bij pupillen dienen de trainers en leiders op een manier te praten, zodat kinderen deze taal begrijpen. Professionele termen en kreten begrijpen deze kinderen waarschijnlijk nog niet.
 • Trainers en leiders zijn tevens eindverantwoordelijk voor het beschikbaar gestelde materiaal.

 

Beschrijving en eisen selectieteams

 • Onder de selectieteams per leeftijdscategorie worden verstaan: 1e elftal, O19-1, O17-1, O15-1, O13-1, O11-1 en de O9-1. Voor de komende seizoenen worden ook de O-11-2 en O-08-1 als selectieteams gezien. Op termijn is de doelstelling ook het 2e elftal bij de senioren weer als selectieteam te zien.
 • De selectieteams maken bij een krappe selectie voor aanvang van een wedstrijd een keuze of zij een speler vragen binnen hun eigen leeftijdscategorie dan wel een lagere leeftijdscategorie. Dit is uiteraard ook afhankelijk van speeltijden, selectiebreedte of andere verplichtingen. Dit dient altijd twee dagen voor de wedstrijd rond te zijn. Hierdoor worden overige teams niet op het laatste moment geconfronteerd met het verlies van spelers.
 • Indien spelers worden opgeroepen voor een ander team, zijn dit normaal gesproken altijd de ‘kwalitatief’ beste spelers. Doorschuiven van spelers gebeurt altijd in overleg met de coördinator(en) van de desbetreffende leeftijdscategorieën. Spelers zijn verplicht hier gehoor aan te geven, tenzij er een gegronde reden is om dit niet te doen. Bij problemen wordt de voorzitter voetbal ingeschakeld.
 • Spelers uit selectieteams die terugkomen van een blessure of een lange tijd niet hebben gespeeld om wat voor reden dan ook, mogen in principe altijd (in overleg) mee spelen bij het onderliggende team binnen dezelfde leeftijdscategorie.
 • Jeugdspelers tot en met de O15-1 dienen elke wedstrijd te voetballen, met uitzondering van gegronde redenen hiervoor zoals blessures of vakanties. Dit gebeurt onafhankelijk van kwaliteiten van voetballers. Dit houdt in dat elke jeugdspeler tenminste één helft van een wedstrijd speelt. Deze regel geldt niet voor spelers van O17-1, O19-1 en het 1e elftal. Bij het herhaaldelijk niet opstellen dient de desbetreffende speler te worden opgesteld bij een recreatief elftal dat uitkomt in een lagere klasse, zodat de speler wel aan het spelen toekomt.
 • Wanneer in een selectieteam één of meerdere spelers het gevraagde niveau niet kunnen halen en hierdoor meer tijd als wissel doorbrengen dan ze in het veld staan, kunnen desbetreffende spelers door de trainer in de winterstop naar een elftal lager worden verplaatst.
 • Spelers uit een lager team met potentie om in een selectieteam terecht te komen, mogen door de trainer uitgenodigd worden om mee te trainen bij het selectieteam. De speler dient echter wel nog minstens één keer in de week met zijn oorspronkelijke team mee te trainen, en speelt op zaterdag of zondag met zijn eigen team mee.
 • Pupillen in de O7, O9 en O11 jeugd kennen soms geen keeper. Wanneer dit het geval is, dient dit in toerbeurt te worden opgelost. Ook aanvoerders worden niet vast benoemd, maar worden per toerbeurt gewisseld.
 • Bij selectie-indelingen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
  • Selectieteams worden altijd op kwaliteit ingedeeld
  • Jeugdleden horen op hun eigen niveau te spelen
  • Jeugdleden moeten zoveel mogelijk op leeftijd worden ingedeeld
 • Kwalitatief goede spelers, die het seizoen erop, bij een hogere leeftijdscategorie gaan voetballen, trainen na de winterstop mee bij een team met een hogere leeftijdscategorie.
 • Elk team binnen de jeugdafdeling kent een eigen trainer en minimaal 2 leiders. Hier kan worden afgeweken wat betreft; een dubbelfunctie (leider/trainer), of een circuittraining, waar geen vaste trainer is voor een team.

 

Algemene Uitgangspunten

 

Selectie

Bij de selectieteams zal er geselecteerd worden op basis van kwaliteit. Het aantal selectieteams per leeftijdscategorie is afhankelijk van het aantal teams per leeftijdscategorie. Hiervoor wordt de verhouding 1:3 aangehouden. Per drie teams is er één selectieteam. De overige teams worden geselecteerd op basis van leeftijd en mogelijke samenstelling van overige factoren. Zodoende wordt er een evenwichtige indeling doorgevoerd. Dit betekend dat er niet verder wordt doorgeselecteerd op kwaliteit. Het kan voorkomen dat een selectiespeler binnen een team niet goed tot zijn of haar recht komt. Wanneer dit het geval is, is het bespreekbaar dat deze speler of speelster in een hoger of lager team terecht komt. Wanneer de speler al in het hoogste of laagste elftal van zijn/haar leeftijdscategorie uitkomt, kan besloten worden een leeftijdscategorie hoger of lager te gaan spelen. Voor het spelen in een lagere leeftijdscategorie dient tijdig dispensatie aangevraagd te worden, waardoor een dergelijke overplaatsing niet altijd direct plaats kan vinden. Een dergelijk besluit zal echter altijd in overleg gebeuren met de desbetreffende coördinator en de voetbaltechnische commissie. Er wordt, na de O9 leeftijd niet meer ingedeeld op basis van individuele wensen, wel kan er uiteraard rekening mee worden gehouden. Dit zal bepaald moeten worden door de desbetreffende coördinator en de voetbaltechnische commissie.

 

Trainers

Voor de selectieteams in de verschillende leeftijdscategorieën worden gediplomeerde trainers gezocht. In de O9, O11 en O13 teams hebben de trainers van de selectieteams tenminste het KNVB-diploma Pupillentrainer. In de O15, O17 en O19 teams hebben de trainers van de selectieteams tenminste het KNVB-diploma Trainer-Coach III. Dit geldt uiteraard ook voor de trainer van het 1e elftal bij de senioren.

Voor de recreatieve teams in de O9, O11 en O13 leeftijd worden trainers aangesteld welke bij voorkeur spelend lid van SV United zijn. Voor de recreatieve O15, O17 en O19 teams worden trainers aangesteld welke een voetbalachtergrond hebben (bij voorkeur bij SV United) en interesse hebben in het volgen van een trainerscursus. Het is uiteraard zo dat iemand met een trainersdiploma ook training kan en mag geven aan de recreatief ingestelde teams. Deze trainers worden echter eerst voor de selectieteams benaderd, en er zal voor de recreatieve teams dan ook niet specifiek naar worden gezocht.

 

Indeling en geslacht

De visie van SV United is dat meisjes en jongens tot de O17 gemengd in de teams spelen. In de leeftijdscategorieën tot de O17 kunnen meisjes zich optrekken aan de jongens en andersom.

Er kan vanaf de O15 onderscheid worden gemaakt tussen jongens en meisjes. Dit onderscheid zal echter alleen gelden wanneer er genoeg meisjes zijn om een volledig elftal te vormen. Wanneer er een meisjeselftal gevormd kan worden, dat kwalitatief minder goed is dan de O15-1 van de jongens, zullen meisjes die goed genoeg zijn voor de O15-1 van de jongens bij voorkeur in dat elftal spelen. Dit gaat echter altijd in overleg met de desbetreffende coördinator en de voetbaltechnische commissie.

Klasse indeling

Het is voor de teams die deelnemen aan een KNVB-competitie van belang dat het elftal op basis van kwaliteit in een zo hoog mogelijke klasse ingedeeld wordt. Zo hoog dat de spelers continue uitgedaagd worden tot sneller en beter voetbal, waardoor zij zich ontwikkelen. Wanneer een team te hoog ingedeeld wordt, zal het overlopen worden door de tegenstanders. Spelers leren hier niet alleen niets van, het spelplezier zal op deze manier ook snel verdwijnen. Wanneer een team te laag wordt ingedeeld en met gemak kampioen wordt, zullen de spelers zich nauwelijks ontwikkelen. De spelers zullen wel plezier hebben, maar worden er uiteindelijk niet beter op. Wanneer het volgende seizoen lastiger blijkt, zullen de spelers ook snel het plezier weer verliezen. 

Speelwijze, intentie en posities

SV United denkt niet dat het noemen van een tactisch systeem als bijvoorbeeld 4-3-3, 4-4-2 of 4-2-3-1 tot beter voetbal leidt, of tot het soort voetbal dat de vereniging nastreeft. Bovendien kunnen in beide systemen de verschillende posities voetbaltechnisch op allerlei manieren worden ingevuld. Daarom omschrijft SV United de speelwijze die nagestreefd wordt niet in spelsystemen maar als volgt:

Het uitgangspunt moet zijn dat er gezocht wordt naar ‘voetballende’ oplossingen. Het maken van doelpunten heeft meer prioriteit dan het voorkomen ervan. In balbezit is een team in staat tot het zoeken van mogelijkheden hiertoe. Op deze manier kunnen kansen en mogelijkheden worden gecreëerd. Bij balbezit van de tegenstander is dit geen optie, waardoor het spel automatisch beperkt wordt tot verdedigen en tegenhouden. Het verkrijgen en behouden van balbezit is daarom één van de belangrijkste onderdelen van het voetbal dat SV United nastreeft. Van het uitgangspunt mag en kan worden afgeweken, afhankelijk van verschillende externe en interne invloeden. Bijvoorbeeld, bij een minimale voorsprong vlak voor tijd kan gekozen worden voor het uitgangspunt een tegendoelpunt te voorkomen in plaats van het maken van een doelpunt.

In de O9 en O11 leeftijd krijgen spelers per wedstrijd een positie, maar zal hier per wedstrijd en eventueel tijdens wedstrijden in gerouleerd worden. In de O13 en O15 elftallen wordt op groot veld gespeeld en wordt duidelijker wat er van het spelen op een bepaalde posities gevraagd wordt. In de O13 en O15 leeftijd wordt nog wel gerouleerd met het spelen op verschillende posities. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat spelers slechts op één positie uit de voeten kunnen en een wellicht onontdekt talent voor een andere positie nooit opgemerkt wordt. Vanaf de O17 en O19 leeftijd krijgen spelers vaste posities. Hierdoor kunnen ze zich specialiseren aan de positie waar zij het best tot hun recht komen.


Leeftijdsgebonden uitgangspunten

 

O7/ Inloopgroep

De inloopgroep is een middel om kinderen die geïnteresseerd zijn in voetbal spelenderwijs kennis te laten maken met voetbal en SV United. Hiertoe wordt zaterdag ochtend op het hoofdveld gespeeld. De nadruk ligt op plezier. Er wordt afgesloten met een penaltyserie. Op deze manier kunnen ze warm gemaakt worden voor de overstap naar de O8 pupillen.

 

O8 t/m O11 Pupillen

Voor de O8 t/m O11 pupillen wordt het gestimuleerd om altijd in een circuittraining model te werken, dit kan echter alleen bij voldoende trainers/materialen/velden. Nadruk moet liggen op dribbelen, passen, balbehandeling, het voetballen in linies en plezier.

 

O13 Pupillen

Basis oefeningen als passen/techniek dienen hier ver worden doorgevoerd, om zodoende een goede basis te creëren bij elke speler. Nadruk moet liggen op passen, trappen, het voetballen in linies en plezier.

 

O15 Junioren

In de O15 teams dient er verder te worden doorgedacht. Hiermee wordt bedoeld op het onderling coachen en communiceren op het veld. Waardoor de spelers in het veld zelf leren anticiperen op verschillende situaties. Daarnaast moet de nadruk liggen op passen, trappen, tactische aanwijzingen en plezier.

 

O17 Junioren

In deze leeftijdsgroep is het vooral van belang dat zij een goede begeleiding krijgen, gezien de leeftijd van de spelers. De O17 wordt gezien als de lichting, waar spelers zich gaan onderscheiden van elkaar. Hier worden de goede spelers ontdekt en krijgen vaak speciale aandacht. Basis oefeningen als passen en techniek dienen nog steeds te worden gehandhaafd. Daarnaast moet er veel aandacht worden besteed aan fysieke krachten en communicatie onderling in het veld. Daarnaast moet er in de O17 worden getraind op ‘lijnen eruit halen’. Dat wil zeggen; wanneer de tegenstander aan de bal is (op welke positie dan ook), dat de bal niet gespeeld kan worden naar de (op dat moment) gevaarlijkste man. Hierbij wordt ook belangrijk dat spelers leren herkennen welke spelers van de tegenstander het best/gevaarlijkst zijn.

 

O19 Junioren

In deze leeftijdsgroep is het van belang dat zij een goede begeleiding krijgen, gezien de leeftijd van de spelers. Een ander aandachtspunt is de voorbereiding van spelers op de overstap naar de senioren. De O19-1 wordt gezien als het jeugdteam van waaruit enkele spelers door moeten stromen naar het 1e elftal. De stap naar de senioren is echter voor elke O19 speler een redelijk grote stap. Daardoor is het van belang dat O19 spelers hier al vroeg kennis mee maken. Het kan voorkomen dat spelers één keer per week mee trainen met het 1e elftal en op zondag ook meegaan met het 1e elftal. Vanuit de recreatieve O19 elftallen kan er door spelers met de lagere elftallen worden meegespeeld op de zondag. Basis oefeningen als passen en techniek zijn ook in O19 nog zeer belangrijk. Daarnaast moet er veel aandacht worden besteed aan fysieke kracht en communicatie onderling in het veld. Daarnaast moet er in de O19 worden getraind op ‘lijnen eruit halen’. Dat wil zeggen; wanneer de tegenstander aan de bal is (op welke positie dan ook), dat de bal niet gespeeld kan worden naar de (op dat moment) gevaarlijkste man. Hierbij wordt ook belangrijk dat spelers leren herkennen welke spelers van de tegenstander het best/gevaarlijkst zijn. In de O19 dienen er vaste posities te worden toegewezen aan spelers. Dit uiteraard op basis van hun kwaliteiten. Deze kwaliteiten bestaan uit; techniek, inzicht en inzet.

 

Bijlage 2: Normen en Waarden

 

Er wordt veel gesproken en geschreven over de “Normen en Waarden” in onze hedendaagse maatschappij.

SV United wil hieromtrent een duidelijk beleid voeren en haar leden duidelijk maken welke normen en waarden wij als vereniging belangrijk vinden en hoe de leden zich dienen te gedragen.

Leden worden geacht zich te gedragen in overeenstemming met de “SV United Normen en Waarden “, zoals onderstaand geformuleerd.

Het gaat bij het naleven van deze Normen en Waarden altijd om GEDRAG:

 • Gedrag van spelers
 • Gedrag van trainers
 • Gedrag van leiders
 • Gedrag van toeschouwers
 • Gedrag van ouders
 • Gedrag van alle vrijwilligers binnen SV United

 Alle bovenstaande personen dienen zich te houden aan GEDRAGSCODES:

 1. Respect
 2. Accepteren van beslissingen
 3. Geen discriminatie 
 4. Geen vernielzucht/diefstal
 5. Niet provoceren/uitdagen
 6. Nakomen van afspraken
 7. Geen agressief gedrag in woord en daad

Overtredingen en richtlijnen sancties:

Schelden jegens spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, toeschouwers, ouders en overige vrijwilligers
Uitsluiting voor 1 wedstrijd of training. Bij herhaaldelijk overtreden door dezelfde persoon verdubbeling van de strafmaat met uiteindelijke verwijdering van de club.

Provoceren van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, toeschouwers, ouders en overige vrijwilligers
Uitsluiting voor 1 wedstrijd of training. Bij herhaaldelijk overtreden door dezelfde persoon verdubbeling van de strafmaat met uiteindelijke verwijdering van de club.

Vechtpartijen met wie dan ook
Uitsluiting voor 1 wedstrijd of training. Bij herhaling verdubbeling van de strafmaat. De derde keer in overtreding: verwijdering van de club of definitief verbod het sportpark nog te betreden.

Bewuste vernielingen en diefstal
Een aantal wedstrijden schorsing tot (al dan niet tijdelijk) verwijdering van de club. 
Met het bestuur zal de hoogte van de strafmaat worden bepaald. De kosten zullen worden verhaald op de vernieler(s). Politie zal worden ingeschakeld.

Niet afmelden bij wedstrijd
1 wedstrijd niet voetballen. Bij een 2e overtreding 2 wedstrijden niet voetballen enz.

Niet afmelden bij training of te laat verschijnen op training of bij wedstrijd zonder vooraf overleg met leiding 
Reservebeurt bij eerstvolgende wedstrijd.


Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)


Het NOC*NSF en de KNVB willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers die met minderjarigen werken. 

Het bestuur van SV United onderschrijft deze actie en wil als onderdeel van haar beleid alle vrijwilligers, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit betreft alle leiders, trainers, verzorgers, leden van commissies en bestuursleden. 

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen SV United, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!